BASES CONCURS "Hola, JOVÉ nadó"

BASES DE LA PROMOCIÓ:

              “Hola, JOVÉ nadó” (Generació JOVÉ)

 • DEFINICIONS
  • Promoció: La promoció denominada “Hola, JOVÉ nadó”.
  • Bases Les bases contingudes en aquest document, reguladores de la Promoció.
  • CASA JOVÉ. La societat Antiga CASA JOVÉ.
 • Període de Viència La Promoció es desenvoluparà en tot el territori d'España, en les dates compreses entre el 1 de Diciembre de 2015 i el 30 de Juny de 2016.
  • Participants: Tota persona que decideixi unir-se a la Promoció y accepti el contingut d'aquestes Bases.
  • Participants: Usuaris que compleixin les condicions de participació previstes en el punt 5 de les Bases.
  • Canals de comunicació i difusió de la campanya:
  • www.casajove.com, JOVÉ Televisió i les XARXES SOCIALS de CASA JOVÉ.

    1. ORGANITZADOR

Antiga CASA JOVÉ amb NIF número A-08607079, domicili social en Major de Sarrià nº 69, 08017 Barcelona, i número de telèfon 93 2524000,  organitza la Promoció, sota les presents Bases, amb la finalitat de felicitar el naixement de fills de clients amb contracte.

    2. ÀMBIT TERRITORIAL Y PERÍODE DE VIGÈNCIA

La Promoción se desarrollará en todo el territorio de España, en las fechas comprendidas entre el 1 de Diciembre de 2015 y el 30 de Junio de 2016.

    3. GRATUÏTAT

La Promoción serà gratuïta, de tal forma que la participació no implicarà el pagament de quota o quantitat addicional alguna.

    4. CONTINGUT DE LA PROMOCIÓ

La promoció consistirà a regalar un contrate de manteniment d'electrodomèstics  ELECTROVIDA, per un període d'un any, als clients amb contracte de manteniment de caldera de Casa JOVÉ, que tinguin un fill nascut a partir de l'1 de Desembre de 2015.

En el cas que ja tinguin pagada la quota de l'any o també ja disposin de ELECTROVIDA, tindran gratis el contracte de l'any següent.

També el nounat tindrà com a obsequi, una carcassa de telèfon mòbil, personalitzada amb la seva foto, sempre que el model de carcassa per al mòbil facilitat pel tutor legal, estigui disponible al mercat. En cas contrari es regalarà un barnús personalitzat per al bebè.

    5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Podrà participar en la Promoció,”Hola, JOVÉ nedó” tot client de Casa JOVÉ, comunicant el nº de contracte, estar al corrent dels pagaments, el nom i amb el llibre de família del nounat, per acreditar el naixement, ja es pot gaudir de la promoció.

 

​Els Participant deixaran de ser-ho, de forma automàtica, en algun dels següents suposats:

 1. Quan incompleixin alguna de les normes o obligacions previstes a les Bases, o d'alguna forma participi en qualsevol comportament deslleial, o que impedeixi el normal desenvolupament de la Promoció.
 2. Quan sol·licitin la cancel·lació de les seves dades personals o s'oposi al tractament dels mateixos que sigui necessari per a la gestió de la Promoció.

 

     6. FUNCIONAMENT DE LA PROMOCIÓ

 • Una vegada comunicat i acreditat per part del client, el naixement, es realitzarà l'acte de lliurament del premi de la promoció. El mateix es comunicarà a través dels canals de difusió i comunicació de CASA JOVÉ. A tot moment es preservarà els cognoms dels pares i nounat en les comunicacions externes.

Els tutors legals, signaran l'autorització de cessió d'imatge del nounat, única i exclusivament per a la promoció del lliurament de “Hola JOVÉ nedó”, d'acord i amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor en els termes previstos en la Llei Orgànica 1/85, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i familiar i a la Pròpia imatge.

    7. LLEi DE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord a l'establert per la Llei Orgànica 15/1.999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Participant és informat que les seves dades van a estar inclosos en un fitxer el responsable del qual és Antiga Casa JOVÉ S.A, per la qual cosa consent expressament, de manera indefinida, el tractament de les seves dades per a la gestió de la Promoció, el compliment de les seves obligacions legals i contractuals i l'enviament d'informació comercial sobre productes i serveis relacionats amb els Productes, també per mitjans electrònics. Així mateix el Participant atorga el seu consentiment per a la cessió de les seves dades personals, amb les finalitats abans indicades, a Antiga Casa JOVÉ S.A. L'acceptació de les Bases suposarà, a més, l'autorització expressa perquè CASA JOVÉ pugui difondre, en qualsevol mitjà de comunicació intern i/o extern que estimi oportú, les seves dades personals, la seva imatge i el restes de dades personals facilitades, amb la finalitat de divulgar la promoció per si sola o en unió a qualsevol altra acció comercial o publicitària. El Participant pot revocar el seu consentiment i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida CASA JOVÉ, Major de Sarrià nº 69, 08017 Barcelona, a la qual haurà d'acompanyar document que acrediti la seva identitat. En aquest sentit, el Participant és informat que la cancel·lació de les seves dades, o l'oposició al tractament dels mateixos per a la gestió de la Promoció, implicaran la pèrdua de la promoció, amb caràcter general.

        ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES

La simple participació en la Promoció suposa l'acceptació de les presents Bases. Les Bases estaran publicades a la Web durant tot el Període de Vigència i fins a un mes després que aquest finalitzi. CASA JOVÉ es reserva la facultat d'interpretar les Bases i podrà modificar les dates dels sorteigs, així com ajornar o ampliar el Període de Vigència. Així mateix, CASA JOVÉ podrà escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar les Bases de la Promoció quan concorreguessin circumstàncies excepcionals que justifiquessin tals mesures, comprometent-se, si escau, a notificar als Participants les noves bases, o la cancel·lació de la Promoció, en un termini de temps raonable.      

       ©Casa JOVÉ -2016